வேலூர் மாவட்டம் பிரிப்பு – வஞ்சிக்கப்பட்டதா வேலூர்?

வேலூர் மாவட்டம்

வேலூர் மாவட்டம் பிரிப்பு: வேலூர் மாவட்டம் பிரிப்பு – கடந்த ஆகஸ்ட் 15, 2019 அன்று வேலூர் மாவட்டம் மூன்றாக பிரிக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டது. வேலூர் மாவட்டத்தில் இருந்து திருப்பத்தூர் தனி மாவட்டமாகவும், இராணிப்பேட்டை தனி மாவட்டமாகவும் அறிவித்தனர். தற்போதைய வேலூர் மாவட்டம்: தற்போதைய வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நகராட்சிகள்: திருப்பத்தூர் Read more